VỀ ViỆc Thanh Tra, KiỂm Tra Doanh NghiỆp

VỀ VIỆC THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP

Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5./2017

1. Khi xây dựng, phê duyệt KH thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp, trường hợp kế hoạch thanh tra trùng lặp, chồng chéo với hoạt động kiểm toán nhà nước thì chủ động phối hợp, trao đổi với Kiểm toán nhà nước, thanh tra Chính phủ để  thống nhất phương án xử lý theo quy định hiện hành, đảm bảo sự  kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán, không làm cản trở hoạt động  bình thường của doanh nghiệp, cần tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch  thanh tra đã được phê duyệt theo tinh thần trên.

Tham khảo:  Doanh nghiệp sản xuất

2. Chỉ đạo tiến hành các cuộc thanh tra theo đúng định hướng, kế hoạch thanh tra đã phê duyệt; nội dung thanh tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao; chủ động kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch thanh tra khi cần thiết theo hướng không làm tăng số cuộc thanh tra; ban hành kết luận thanh tra phải đúng  thời hạn theo quy định..

Xem thêm: Khóa học kế toán loại hình doanh nghiệp sản xuất

3. Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ ban hành quyết định thanh tra kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng, kết luận thanh tra, kiểm tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm. Người ra quyết  định thanh tra,  kiểm tra trưởng đoàn thanh tra,  kiểm tra, công chức thanh tra chuyên ngành phải  chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kết luận, làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm và việc xử lý đối với cá nhân, tổ chức có liên quan theo  các dấu hiệu đã được xác định là căn cứ để ra quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất. Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung  của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Xem thêm:  Công tác kế toán

4.Trường hợp phát hiện thấy nội dung, phạm vi thanh tra có chồng chéo, trùng lặp với CQ thực hiện chức năng thanh tra khác hoặc Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng cơ quan tiến hành thanh tra phải báo cáo ngay với Thủ  trưởng cơ quan hành chính cùng cấp, cơ quan thanh tra cấp trên và cơ quan, đơn vị có liên quan để có giải pháp phù hợp tránh chồng chéo, trùng lặp và  đảm bảo tính kế thừa trong hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị.